Påmelding

Last ned søknadskjema for å melde deg på kurs her:

Opptakskrav og generell information om kursene:

Tiden på kursene er fordelt på praktiske og teoretiske emner, med hovedvekt på praktiske øvelser.
De praktiske øvelsene kan oppleves som fysisk krevende, og god fysisk form er en viktig forutsetning for deltakere på TT-kurs. Det er ulike opptakskrav for hvert TT-nivå.

Tilkomstteknikk nivå 1

Varighet:
7 dager, 45 timer + 7,5 timer eksaminering.
Opptakskrav:
• Fylt 18 år
• Gyldig helseattest ikke eldre enn 3 år

TT Nivå 1 Re-sertifisering

Varighet:
4 dager. 22,5 timer + 7,5 timer eksaminering.

Opptakskrav:
• Gyldig sertifikat for tilkomstteknikk nivå 1
• Gyldig helseattest – ikke eldre enn 3 år

Tilkomstteknikk Nivå 2 Mod. 1

Varighet:
7 dager, 45 timer + 7,5 timer eksaminering.

Opptakskrav:
• Fylt 20 år
• Sertifikat på Nivå 1 som er gyldig eller som hadde utløpsdato for inntil 24 mnd. siden på eksamensdato for ansøkt kurs
• Gyldig helseattest ikke eldre enn 3 år
• Loggført min 500 timer som nivå 1 over minst 12
måneder og timene kan ikke være eldre enn 5 år

Tilkomstteknikk nivå 2 Mod. 2

Varighet:
10 dager, 67,5 timer + 7,5 timer eksaminering

Kandidater kan søke om direkte opptak til nivå 2, men for å kunne delta på kurs må dette godkjennes i forkant.

Opptakskrav for godkjenning er som følger:

– Fylt 20 år

– Gyldig helseattest ikke eldre enn 3 år

– I tillegg må ett av følgende krav oppfylles:

Minimum 600 timer med arbeid i tau, fordelt over minimum 3 år

Minimum 5 års praksis som instruktør på fjellklatrekurs iht. Norsk Fjellsportforums standard.

Godkjent tindevegleder i UIAGM

medlemskap og praksis i en alpin fjellredningsgruppe tilsluttet NARG

Erfaring fra fjellklatring, industriklatring i organisert form, alpin redningstjeneste, klatreinstruksjon, fjellrensking.

Opptakskrav
• Fylt 20 år
• Gyldig helseattest ikke eldre enn 3 år
• Godkjent vedtak om opptak til nivå 2 modell 2

TT Nivå 2 Re-sertifisering

Varighet:
4 dager, 22,5 timer + 7,5 timer eksaminering.

Opptakskrav:
• Gyldig sertifikat på nivå 2
• Gyldig helseattest – ikke eldre enn 3 år

Tilkomstteknikk nivå 3

Varighet:
7 dager, 45 timer + 7,5 timer eksaminering. .

Opptakskrav
• Fylt 22 år
• Sertifikat på Nivå 2 som er gyldig eller som hadde utløpsdato for inntil 24 mnd. siden på eksamensdato for ansøkt kurs
• Loggført minimum 700 timer som nivå 2 over
minimum 12 måneder og timene kan ikke være eldre enn 5 år
• Helseattest – ikke er eldre enn 3 år

TT Nivå 3 / SL Re-sertifisering

Varighet:
4 dager, 22,5 timer + 7,5 timer eksaminering.

Opptakskrav nivå -3 resert
• Gyldig nivå 3 sertifikat på eksamineringsdagen
• Gyldig helseattest ikke eldre enn 3 år

Opptakskrav Sikringsleder resert
• Gyldig SL-sertifikat på eksamineringsdagen
• Gyldig helseattest – ikke eldre enn 3 år
• Loggført minimum 300 timer som sikringsleder dersom man har gått full sertifikatperiode som sikringsleder
• Deltatt på minst 1 sikringsleder seminar siden sist sertifisering.

Konvertering:
Dersom du har et sertifikat fra et annet system for Arbeid i tau kan du søke en kursbedrift om å bli tatt opp på et fullt kurs tilvarende nivået på ditt nåværende sertifikat.
Det er ikke anledning til å konvertere direkte til sikringsleder.
.
Det kan konverteres til NS 9600 fra følgende organisasjoner;
• ANETVA
• FISAT
• DPMC
• IRATA
• SPRAT

Opptakskrav for konvertering til NS 9600

Konvertering til klasse A nivå 2.

• Skal være fylt 20 år
• Skal ha helseattest som ikke er eldre enn 3 år
• Skal ha gyldig sertifikat på nivå 2 fra sine respektive organisasjoner.

Merknad CQP 1 (DPMC) har anledning til å konvertere til klasse A nivå 2

Konvertering til klasse A nivå 3.

• Skal være fylt 22 år
• Skal ha helseattest som ikke er eldre enn 3 år
• Skal ha gyldig sertifikat på nivå 3 fra sine respektive organisasjoner.

Merknad CQP 2 (DPMC) har anledning til å konvertere til klasse A nivå 3.’

Registration

Download application form to register for courses here:

Admission requirements and general information about the courses:

The course time is divided between practical and theoretical subjects, with emphasis on practical exercises.

Practical exercises can be experienced as physically demanding, and good physical form is an important prerequisite for participants in the courses. There are different admission requirements for each level.

Level 1

Duration:

7 days, 45 hours + 7.5 hours of examination.

Admission requirements:

• Filled 18 years

• Valid health certificate not older than 3 years

TT Level 1 Re-Certification

Duration:

4 days, 22,5 hours + 7.5 hours of examination.

Admission requirements:

• Valid Certificate of Access Technique Level 1

• Valid health certificate – not older than 3 years

Level 2 Mod. 1

Duration:

7 days, 45 hours + 7.5 hours of examination

Admission requirements:

• Filled 20 years

• Valid Level 1 Certificate on the Examination Day

• Valid health certificate not older than 3 years

• Logged my 500 hours as Level 1 over at least 12 months.

Level 2 Mod. 2

Duration:

10 days, 67.5 hours + 7.5 hours of examination

Candidates with proven 3 years of versatile and relevant experience from work in rope or other climbing experience can apply for direct admission to Level 2 Model 2 by documenting the following:

Experience from mountaineering, industrial climbing in organized form, alpine rescue service, climbing, mountain climbing.

Admission requirements

• Filled 20 years

• Valid health certificate not older than 3 years

• Approved decision on admission to Level 2 Model 2 from SOFT Certification

TT Level 2 Re-Certification

Duration:

4 days, 22,5 hours + 7.5 hours of examination.

Admission requirements:

• Valid certificate at Level 2

• Valid health certificate – not older than 3 years

Access Technique Level 3

Duration:

7 days, 45 hours + 7.5 hours of examination.

Admission requirements

• Filled 22 years

• Valid Level 2 Certificate on the Examination Day

• Logged at least 700 hours as Level 2 over

minimum 12 months.

• Health certificate – not older than 3 years

TT Level 3 / SL Re-Certification

Duration:

4 days 22,5 hours + 7.5 hours examination

Admission Requirements lv 3

• Valid Level 3 Certificate on the Examination Day

• Valid health certificate not older than 3 years

Admission Requirements safety Leader

• Valid SL certificate on the exam day

• Valid health certificate – not older than 3 years

• Logged at least 300 hours as safety Leader if you have completed the full certificate period as a safety Leader

• Attended at least two security seminars since last certification.

safety Leader Graduates with a grade A grade 3 who wish to certify themselves as security leader shall apply to the certification body for the start of the assistant period. A business can apply for a start-up of an assistant period on behalf of the candidate.

Certification requirements class A safety Leader

• Filled 22 years

• Valid health certificate (no older than 3 years)

• At least one year in assistant period.

• Minimum 300 hours of experience over a minimum of 1 year

• Certificate is issued after the certification body approves the assistant period

• Certification course: 3 days including examinations

• Must have completed a minimum of 300 hours to be able to re-certify.

• Implemented and documented at least 1 safety Leader seminars since last certification to be re-certified.

conversion:

If you have a certificate from another RAT Work System, you can apply for a course company to be admitted to a full-rate equivalent level of your current certificate.

There is no opportunity to convert directly to Soft safety Leader.

It can be converted to NS 9600 from the following organizations;

• ANETVA

• FISAT

• DPMC

• IRATA

• SPRAT

Admission requirements for conversion to NS 9600

Conversion to Class A Level 2.

• Must be 20 years old

• Must have a health certificate that is not older than 2 years

• Must have a valid level 2 certificate from their respective organizations.

Note CQP 1 (DPMC) has the ability to convert to Class A Level 2

Conversion to Class A Level 3.

• Must be filled 22 years

• Must have a health certificate that is not older than 2 years

• Must have a valid level 3 certificate from their respective organizations.

Note CQP 2 (DPMC) has the ability to convert to Class A level 3.